O nas

Wrocławskie Koło Łowieckie „LAS” zostało założone w 1948 roku przez pracowników Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej „LAS”

i Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Koło Łowieckie „LAS” w tamtym okresie liczyło 30 członków. Głównie leśników,

osoby prowadzące działalność rzemieślniczą oraz rolników zamieszkujących dzierżawione obwody.

Od początków swoich dziejów koło dzierżawi dwa obwody, których obszary uległy w tym czasie niewielkim zmianom.

Pierwszy z nich ma charakter leśny, położony jest w części wideł rzek Odry i Baryczy.

Drugi natomiast to obwód polny – usytuowany jest na terenie gminy Malczyce.

Koło Łowieckie „LAS” Wrocław dysponuje dwoma stanicami myśliwskimi.

W stanicach tych skupia się życie towarzyskie członków naszego koła oraz jego działalność dydaktyczna.

Koło nasze liczy obecnie 59 członków, w tym 4 honorowych seniorów, jednego członka niemacierzystego i jednego stażystę.

Wszyscy członkowie koła, włączając w to również grupę seniorów i kandydatów, aktywnie pracują na rzecz zagospodarowania łowiska.

Obecnie koło prowadzi szerokie działania integracyjne środowiska myśliwskiego, organizując polowania zbiorowe, w których biorą udział myśliwi z różnych kół i okręgów PZŁ.

Koło nasze jest również współzałożycielem i współwłaścicielem strzelnicy myśliwskiej w Górze.

Darz Bór!